اخبار ورزشی » “فروش بیل، خیلی دیرتر از زمان معقول”